A

Afkast: Et afkast er den udvikling din aktie har og kan enten være positivt (din investering bliver mere værd) eller den kan være negativ (din investering bliver mindre værd)

Aktie: En aktie er et værdipapir du køber, for at få en ejerandel i en virksomhed. Herefter kan du få finansiel udbytte fra virksomheden.

Aktier og aktiehandel er blevet populært inden for de seneste par år, hvor især private forbrugere er begyndt at investere. Her kan du blive klogere på aktier. En aktie er et værdipapir, som man kan købe for at få ejerandel i en virksomhed eller organisation. Den

Læs mere
Hvad er en aktie?

Aktieportefølje: En slags dokumentmappe, hvor dine aktier/værdipapirer befinder sig.

Aktiesparekonto: En investeringskonto.

Aktiepræmie: Det som en investorer er villig til at betale for at eje en aktie i en virksomhed.

Aktiesplit: Opdeling af eksisterende aktier i mindre enheder for at gøre dem mere tilgængelige og prisvenlige for investorer. Omvendt aktiesplit er sammenlægning af flere eksisterende aktier til en enkelt aktie for at øge aktiekursen og undgå en lav kurs, der kan være ufordelagtig for virksomheden. Du kan læse mere om aktiesplit her og du kan se aktiesplit der har været på aktiedysten her.

B

Best of breed (BoB): Betyder den eller de virksomheder i verden, som har den bedste teknologiske løsning på det problem de løser for kunderne. Maersk er BoB indenfor containerskibstrafik. Novo er BoB indenfor sukkersyge behandling. - Kilde: Mads Christiansen

Bitcoin (BTC) – Det første velfungerende forsøg på en digital valuta og som startede hele krypto-bevægelsen. Forkortelsen BTC henviser til selve coinen bitcoin – kilde GL21 CAPITAL

Bitcoin mining – Ligesom ved almindelig minedrift, skal der investeres i mineudstyr og arbejdskraft for at udvinde, fx guld fra jorden. I Bitcoinstilfælde skal der også investeres, men her er det i computerkraft og elektricitet for at kunne mine. Belønningen for dette arbejde er dugfriske bitcoin– kilde GL21 CAPITAL

Blockchain – en kæde af blokke der indeholder offentligt tilgængeligt information. Blokkene laves en ad gangen, og kobles sammen sekventielt, således at blok 1 henviser til blok 2, denne til blok 3 osv. – kilde GL21 CAPITAL

Børsen: Børsen er en form for markedsplads, hvor der i stedet for varer, handles med aktier og værdipapirer. I denne forbindelse, bruger man også udtrykket fondsbørs. 

Børsnoterede selskaber: Virksomheder der er ejet via aktier, som frit kan handles på en børs. Kaldes også for en IPO. – kilde Jonas Jakobsen, firstnorthaktier.dk

C

Candlestickcharts: Bruges til, at aflæse kurssvingninger på på nok nærmere valutakurs end end ‘værdipapir’ som sådan. Der kan man aflæse på bestemte timeframes, hvor prisen har været i det pågældende tidsrum og hvor prisen åbnede og lukkede. Sendt fra min iPhone.

Coins, assets, tokens – Forskellige begreber der bruges til at beskrive kryptoaktiver, afhængigt af hvordan de bruges. – kilde GL21 CAPITAL

Crypto / Krypto: Samlet udtryk for forskellige virtuelle valutaer

Cykliste aktier: Aktier der typisk bliver påvirket meget af svingninger i økonomien. Fx flyselskaber

Certified Adviser: Alle First North selskaber skal have tilknyttet en Certified Advisor. En Certified Advisors overordnede opgave er at guide, støtte, og opdatere selskaberne omkring regler ifm. at være børsnoteret på First North. – kilde Jonas Jakobsen, firstnorthaktier.dk

Cleantech: En bred betegnelse for teknologiske innovationer, processer og produkter, der sigter mod at reducere eller eliminere miljømæssige problemer og forbedre bæredygtigheden. Et eks. på en cleantech virksomhed kan du læse om her.

Compounder aktier: På dansk forstås compounding bedst som rentes-rente princippet. Det vil sige, at din investering øger sit afkast hvert år, de er investeret. I starten vil afkastet af din investering være begrænset,
men år for år vil den gradvist stige forudsat, at den hvert år giver det samme procentuelle afkast.

D

Decentralisering: Det er, at i stedet at opbevare al data på en server fordeler man ‘ansvaret’ mellem det antal af computere, der vælger at deltage i netværket. I bitcoins eksempel kan alle vælge, at koble en computer op til netværket og hjælpe med, at sikre transaktioner og samtidig tage del i jagten på, at “mine” (høste) den næste blok.

Dogecoin: En digital valuta

Dividende: Refererer til en del af en virksomheds overskud, der udbetales til dens aktionærer. Dette beløb fordeles normalt i form af kontanter eller yderligere aktier.

E

Egenkapital: Dækker over virksomhedens samlede værdi, når eventuel gæld er fratrukket.

ETF / Exchange Traded Funds:
En børshandlet fond

Ethereum (ETH): 
Ethereum er ligesom Bitcoin også en protokol. Ether (ETH) er kryptoaktivetder er tilknyttet Ethereum protokollen. – kilde GL21 CAPITAL

F

FED (Federal Reserve): Den amerikanske centralbank

Finansieret: At der er penge / midler til at kunne betale

First North: En børs, hvorfra man kan handle aktier i ofte mindre selskaber

Flash-trading: Store investorer prøver at købe og sælge aktier hurtigt, for at lave en hurtig gevinst og dermed for at snyde de små investorer.

Flash-trading: Store investorer prøver at købe og sælge aktier hurtigt, for at lave en hurtig gevinst og dermed for at snyde de små investorer.

FOMO: “Fear of missing out”. Et udtryk der bruges om at man er bange for at gå glip af en god investeringsmulighed.

Forrentede penge: At skabe et økonomisk udbytte

Frit cash flow: Det frie cash flow fortæller, hvor mange kontanter der er tilbage til aktionærerne, når alle regninger er betalt – Kilde Horizon3

G

Gevinst: Det du har vundet på dine aktier

Greenwashing: Refererer til praksisen med at fremstille en virksomhed, et produkt eller en tjeneste som mere miljøvenlig eller bæredygtig, end den reelt er. Dette sker ofte gennem markedsføring og branding, hvor virksomheder bruger grønne symboler, miljøvenlige slogans eller bæredygtige emballager uden at have substans bag påstandene.

H

Handelsplatforme: Der hvor man køber og sælger aktier.

Handelsvolumen: Antallet af aktier, der bliver handlet på Børsen i virkeligheden.

Højrisiko aktie: En investering med en høj grad af usikkerhed og potentielle risici.

I

Indexfond: En investeringsforening der matcher et indeks som OMX C25

Investor / Aktionær: En person der køber aktier og værdipapirer på aktiemarkedet.

Investeringsplan: En samlet plan for, hvilke strategier og risiko du har tænkt dig at følge når du investerer.

IPO: Andet udtryk for børsnotering. Står for Initial Public Offering. – kilde Jonas Jakobsen, firstnorthaktier.dk

Likvidation: En likvidation betyder en frivillig opløsningsmetode af selskabet, altså en lukning som er iværksat af selskabet selv, hvilket også et det modsatte af konkurs. En frivillig likvidation er en lang proces, og kan strække sig over flere måneder.

En likvidation besluttes samtidig af en generalforsamling, hvor generalforsamlingen også udpeger en likvidator. Likvidatoren står for ledelsen samt de praktiske opgaver, som opstår ved en likvidation.

J

.

K

Kapital: Et udtryk der har flere betydninger, men i denne sammenhæng betyder det en sum penge

Konsensus mekanisme: er den mekanisme der bruges til at opnå enighed blandt majoriteten i en beslutning. Konsensus er et vigtigt element i krypto teknologi, da 51% af beslutningstagerne skal være enige om noget, før at der laves ændringer. – kilde GL21 CAPITAL

Krypto: Er en forkortelse der ofte bruges, når man taler om kryptoaktiver – kilde GL21 CAPITAL

Kryptoaktiv: Er en betegnelse for aktiver der benytter sig af kryptografi til at opretholde ejendomsretten, dette dækker over coins, tokens og NFTer – kilde GL21 CAPITAL

Kryptovaluta: Digitale valuta, der er uafhængige af centralbanker modsat almindelig valuta – eksempelvis Bitcoin.

Kursraket: Et udtryk man bruger om en aktie der er steget meget. – kilde Jonas Jakobsen, firstnorthaktier.dk

Kurs: Et udtryk for, hvad en enkelt aktie koster, eller er værd.

Kursmål: Kursmål refererer til den forventede pris, som analytikere eller investorer forudsiger for en aktie inden for en bestemt tidsramme.

Kurtage: Kurtage refererer til den pris, mægleren opkræver for at facilitere en handel med aktier eller andre finansielle instrumenter. Dette gebyr dækker omkostningerne ved udførelse af handlen og yderligere tjenester, som mægleren kan tilbyde.

Hvad er kurtage – Kurtage, kurtage, kurtage! Et begreb / udtryk, som aktionærer støder på i forbindelse med en handel. Derfor er det godt at vide, hvad kurtage er. Det kan du blive klogere på i dette korte indlæg.Kurtage er blot ét udtryk ud af mange.

Læs mere
Kurtage
Hvad er kurtage?

L

Lang tidshorisont: Oftest taler man om over 3 år

Likviditet: Likviditet i denne sammenhæng beskriver, hvor meget handel der er i aktien. Nogle vil også kalde det handelsvolumen. – kilde Jonas Jakobsen, firstnorthaktier.dk

Ledelse og bestyrelse: Hvem har ansvaret for at styre virksomheden, samt deres erfaring og kompetencer? Det kan hjælpe dig med at vurdere, om ledelsen og bestyrelsen har den nødvendige ekspertise og vision til at føre virksomheden fremad.

M

Markedsværdi: Markedsværdien af et selskabs aktier fastsættes ud fra kursen på aktierne, ganget med antallet af dem.

Makro-økonomi:
Handler om økonomiske forhold på et overordnet niveau, såsom national økonomi, bruttonationalprodukt, inflation, arbejdsløshed og økonomiske politikker.

Minibørs:
En børs hvor du kan handle aktier, der endnu ikke er store nok til at være på en hovedbørs

Mining:
Begrebet mining bruges om processen, hvor blokke tilføjes en blockchain, hvorigennem transaktioner bliver valideret – hvis blockchainens konsensmekanisme er proof-of-work (PoW). – Kilde GL21 CAPITAL

N

.

O

Obligation: Et værdipapir, der fungerer som et slags lån i den pågældende virksomhed. Herefter er der mulighed for at få udbetalt udbytte af virksomheden.

Onchain analyse – er en analysemetode man kan bruge, hvor man kigger på data og informationer fra en blockchain til at forstå de aktiviteter (eller mangel på samme), som der foregår på blockchainen – kilde GL21 CAPITAL

Omsætningen: En virksomheds samlede indtægter

Omvendt Aktiesplit: Klik her for at gå til Aktiesplit

P

Passiv investering: At man er tilfreds med det gennemsnitlige afkast på markedet

Portefølje: En slags digital dokumentmappe, hvor dine værdipapirer opbevares.

Pris for en krones overskud: Et udtryk der af mange er kendt som P/E værdi. Jo højere P/E værdien er, jo dyrere er aktien – Kilde Horizon3

Q

.

R

Regnskaber: En opgørelse over en virksomheds samlede indtægter og udgifter, der viser det økonomiske resultat for en bestemt periode.

S

Samfundsansvar: Hvordan virksomheder bidrager til samfundet og tager hensyn til sociale og miljømæssige forhold. Det kan inkludere at støtte lokale fællesskaber, respektere menneskerettigheder og arbejde for en mere bæredygtig fremtid.

Sektor:
Inddeling af brancher så man kan sammenligne og se udviklingen. Kan fx være energi, finans og forbrugsvarer

Skulder-hoved-skulder:
Skulder-hoved-skulder-metoden er en teknisk analysemetode inden for aktiehandel. Den beskriver et prisformationmønster, der ligner skuldrene og hovedet på en person. Mønsteret indikerer en potentiel vending fra en opadgående til en nedadgående trend og bruges som et bearish (nedadgående) vendesignal.

Shorting:
Det er en strategi, hvor man satser på, at en akties pris vil falde. I stedet for at købe aktier og håbe på stigning, låner man aktier, sælger dem på markedet og håber på en prisnedgang, så man senere kan købe dem tilbage til en lavere pris og tjene differencen. Men pas på! Shorting er en mere risikabel måde at investere på, da potentialet for tab er ubegrænset, hvis aktien i stedet stiger i pris. Du kan altså tabe mere end det du har investeret.

Smart Contract:
En kontrakt i form af et stykke kode, der udføres, når en ”hvis” betingelser er opfyldt. Altså ”hvis X sker, medfører det Y”. Smart contracts er, hvad der benyttes påfx Ethereum og mange andre smart contract protokoller – kilde GL21 CAPITAL

Spred dine investeringer:
At du investerer i flere forskellige ting som fx virksomheder, brancher eller lande

Spread:
Differencen mellem købs- og salgsprisen. – kilde Jonas Jakobsen, firstnorthaktier.dk

Stemmeret som aktionær:
Stemmeretten betyder, at man har ret til at afgive sin stemme til generalforsamlingen. Hvor mange stemmer man har, afhænger af hvor mange aktier man ejer. Ved at stemme kan man være med til at bestemme, hvad der skal ske i virksomheden.

Støttemidler til virksomheder:
Økonomiske ressourcer, der kan tildeles til virksomheder for at støtte specifikke formål eller aktiviteter, f.eks. fra offentlige institutioner, non-profit organisationer eller investorer.

Swingtrading:
Kortsigtet handel på helt ned til minutter, hvor man forsøger at time markedet ved at købe lavt og sælge højt.

T

At time markedet: Man forsøger at købe en aktie når den er ”billig” og sælge den når den er ”dyr”.

Tokenomics: En sammentrækning af ordene ”token” og ”economics” og bruges til fx at forstå udbuds- og efterspørgselsegenskaberne ved et givent kryptoaktiv. – kilde GL21 CAPITAL

Token: Tokens er teknisk set et andet ord for kryptoaktiver – men har i stigende grad mere specifikke betydninger afhængigt af konteksten. – kilde GL21 CAPITAL

Tegningsperiode: Perioden hvor man kan tegne aktier. Varer som regel omkring to uger. – kilde Jonas Jakobsen, firstnorthaktier.dk

Tegningskurs: Aktiekursen ifm. IPOen. Den pris som man kan tegne aktier til ifm. udbuddet. – kilde Jonas Jakobsen, firstnorthaktier.dk

U

Udbytte: Udbytte repræsenterer den del af en virksomheds overskud, der udbetales til aktionærerne i form af kontante betalinger. Det er ofte angivet som en procentdel af aktiekursen og betales regelmæssigt, normalt kvartalsvist eller årligt. Udbytte er en måde, hvorpå investorer kan realisere afkast på deres investeringer ud over eventuelle gevinster fra aktiestigninger.

V

Valuta: En fælles betegnelse, for den aktuelle møntfod der anvendes i et land.

Valuta-kryds: Køber du eksempelvis et kryds bestående af EUR overfor USD, så satser du på at EUR stiger i pris i forhold til USD; Det er sådan at man investerer i valuta.

Verdensøkonomien: Et system af økonomiske forbindelser, der kan være afhængige af hinanden

Værdipapirer: Et bevis på at du har købt en andel af noget – eksempelvis aktier i Apple Inc eller en anden virksomhed.

Vækstpotentiale: Virksomhedens planer og strategier for fremtiden, herunder eventuelle nye produkter eller tjenester, der kan bidrage til vækst. Det kan hjælpe dig med at vurdere, om virksomheden har et solidt vækstpotentiale.

Venturekapital-folket: Her refereres der til velhavende personer, som investerer privat. Det kunne også omtales ”business angels”. Af denne årsag kan man møde personer, som anser First North som en demokratisering af venturekapitalmarkedet, da det giver private uden stor kapital mulighed for at investere i vækstvirksomheder. – kilde Jonas Jakobsen, firstnorthaktier.dk

W

Watchlist: En liste, hvorfra du kan holde øje med udvalgte aktiers udvikling. På aktiedysten finder du denne i bunden af dine spil

X

.

Z

.

Y

.

Æ

.

Ø

Økonomisk frihed: At man er i stand til at klare sig økonomisk uden en indkomst fra et job.

Økonomisk uafhængig: At man er i stand til at klare sig økonomisk uden en indkomst fra et job.

Økonomiske helbred: Indtjening, omsætning, likviditet, gældsætning og egenkapital er bare nogle af de tal man kan kigge på. Det kan hjælpe dig med at vurdere, om virksomheden har en sund økonomi og et solidt finansielt grundlag.

Å

Årsrapport: En årsrapport belyser virksomhedens økonomi og aktivitet for året.

#

.